Xây dựng kế hoạch Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chuyên môn và quản lý của đơn vị; Cục Thống kê xây dựng kế hoạch số 789/KH-CTK ngày 07 /12/2021 về Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (viết gọn ISO 9001:2015) năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy trình đã được ban hành theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và cá nhân.

Xây dựng đội ngũ công chức và người lao động trong đơn vị từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý của Cục Thống kê.

2. Yêu cầu 

Lãnh đạo, công chức và người lao động trong toàn đơn vị phải có sự quyết tâm cao trong áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu ISO 9001: 2015.

Phải xem việc áp dụng, duy trì và cải tiến các quy trình theo yêu cầu của ISO 9001:2015 là nhiệm vụ trọng tâm, một tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của các tập thể và các cá nhân của đơn vị.

Về nội dung tổ chức thực hiện, Cục trưởng chỉ đạo:

- Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác áp dụng, duy trì, cải tiến công tác ISO 9001:2015 tại đơn vị mình quản lý. Đồng thời căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên để bình xét thi đua hàng năm của tập thể và cá nhân các phòng cơ quan Cục.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với các phòng cơ quan Cục thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến ISO 9001:2015 và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác ISO 9001:2015 tại Cơ quan Cục.

Đính kèm: Kế hoạch số 789/KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 5272
  • Tất cả: 555338

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn