Cục Thống kê ban hành Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2022
Ngày 30/11/2021 Cục Thống kê ban hành kế hoạch số 781/KH-CTK về Công tác cải cách hành chính năm 2022. Theo đó, Quan điểm và mục tiêu được xác định là:

I. QUAN ĐIỂM

- Công tác cải cách hành chính phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả một cách thực chất, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ rệt, từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức và người lao động gắn với kiểm soát quyền lực; đồng thời bám sát những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Xác định mục tiêu của công tác cải cách hành chính là góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đ ra. Công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước do đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; là cơ sở để đánh giá năng lực công chức lãnh đạo khi xem xét bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng công chức.

II. MỤC TIÊU

-Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực trong  cơ quan gắn kết đồng bộ với Chi bộ, đoàn thể công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ công chức, công chức lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phấn đấu đến cuối năm, kết quả phân loại về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Cục Thống kê đạt loại Tốt (90 điểm trở lên)

Đính kèm: Kế hoạch số 781 /KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 4011
  • Tất cả: 457214

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn