Chương trình hành động của UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 07/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 được đề ra là:

1. Mục tiêu tổng quát

- Quán triệt sâu kỹ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tập trung thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phấn đấu xây dựng Ninh Thuận đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

a) Về kinh tế:

  - Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm;

  - Tỷ lệ đóng góp của kinh tế biển vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 là 41-42%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 113-115 triệu đồng/người.

- Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm 18-19%; công nghiệp-xây dựng chiếm 42-43%; dịch vụ 39-40%.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 100-105 ngàn tỷ đồng. - Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng.

b) Về xã hội:

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới giảm 1,5-2% hằng năm.

- Có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 65%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ là 33%. - 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

  c) Về môi trường:

 - Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 49%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt từ 98% trở lên.

- Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 100%.

d) Về quốc phòng-an ninh:

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện hằng năm đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ đảng viên trong dân quân, tự vệ đạt 25% trở lên
UBND tỉnh chỉ đạo, trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Chương trình hành động của UBND tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đồng thời tập trung triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các đề án trọng tâm, chương trình trọng điểm đã được giao trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; rà soát, tham mưu bổ sung các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề trên các lĩnh vực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Tỉnh ủy./.

Đính kèm: Quyết định số334/QĐ-UBND; Chương trình hành động theo QĐ 334

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 712
  • Trong tuần: 4382
  • Tất cả: 394173

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn