Cục Thống kê ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Quán triệt sâu sắc lời dạy của BácMỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”; do đó, việc phát hiện, chăm chút “bông hoa đẹp” chính là để nhân rộng điển hình tiên tiến để thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
Thực hiện Kế hoạch số 2590/KH-UBND ngày 27/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025.

Ngày 28/6/2021, Cục Thống kê ban hành kế hoạch số 413/KH-CTK về Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy Chi bộ, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo điểm khởi đầu tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay; qua đó, tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, đơn vị.

Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.

Chọn lựa trong các tập thể nhỏ của Cục Thống kê có tập thể và cá nhân tiêu biểu để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được Cục giao hằng năm; qua đó nhân rộng điển hình ra các đơn vị thuộc Cục Thống kê và toàn thể Công chức, người lao động trong ngành, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2. Yêu cầu

Cấp ủy Chi bộ, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể, tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiên ở cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả.

Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị.

Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo các Phòng, các Chi cục có nhiệm vụ phối hợp, hổ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp tập thể, cá nhân được chọn xây dựng điển hình tiên tiến thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được tiêu chí điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Đính kèm: Kế hoạch số 413/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 627
  • Trong tuần: 4297
  • Tất cả: 394088

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn