Kế hoạch Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Đảng ủy khối Cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐUK về Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Theo đó, mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện được xác định như sau:1. Mục đích

- Tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, hành động trong các tổ chức cơ sở đảng; trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ Khối để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII); góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Thông qua tuyên truyền sau Đại hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy; bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Công tác tuyên truyền sau Đại hội phải được thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh động, toàn diện, đồng bộ, thống nhất tạo không khí phấn khởi, thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào Kế hoạch của Đảng ủy Khối, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

- Kết thúc từng đợt tuyên truyền, cấp ủy cơ sở báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối hoặc kết hợp trong báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Đảng ủy khối để tổng hợp báo cáo cấp trên./.

Đính kèm: KH số:35-KH/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm (Chi bộ Cục Thống kê)Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 686
  • Trong tuần: 5788
  • Tất cả: 314005

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn