Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Đảng ủy khối Cơ quan –Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 33-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.Theo đó, mục đích, yêu cầu và tổ chức thực hiện được xác định như sau:1. Mục đích

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó, cổ vũ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Hội thi được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập huấn nghiệp vụ và học tập kinh nghiệm thực tiễn, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động tuyên truyền ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia dự thi.

- Công tác tuyên truyền về Hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc Hội thi với nhiều hình thức phù hợp.

3. Tổ chức thực hiện

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Kế hoạch này, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung liên quan đến Hội thi; vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia Hội thi đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thành công; đồng thời đăng ký danh sách thí sinh tham gia và gửi về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 31/5/2021 (theo biểu mẫu đính kèm).

Lưu ý: Các chi, đảng bộ cơ sở có thí sinh tham gia Hội thi thì đây là tiêu chí sẽ được cộng điểm vào kết quả đánh giá phân loại TCCSĐ năm 2021./.

Đính kèm: KH số:33-KH/ĐUK

Huỳnh Thế NhiệmThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 671
  • Trong tuần: 5773
  • Tất cả: 313990

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn