Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận tháng 9 và 9 tháng năm 2020
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là “khó khăn kép” vừa bị hạn hán gay gắt, vừa bị tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội của Tỉnh.

I. Tăng trưởng kinh tế

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm mạnh so cùng kỳ năm trước do thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng đến sớm, kéo dài, xảy ra hạn một số vùng gây khó khăn cho công tác điều tiết nước sản xuất. Tổng DTGT đạt 47.390 ha, giảm 19,7% so cùng kỳ 2019; trong đó: vụ Đông Xuân 25.290 ha, vụ Hè thu 22.100 ha. Do chủ yếu gieo trồng ở các diện tích thuận lợi nguồn nước tưới và chuyển đổi hiệu quả nên đa số năng suất cây trồng cao hơn cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi: Do thời tiết ít mưa, hạn hán kéo dài trên phạm vi toàn tỉnh; mặt khác ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cho đàn gia súc, gia cầm của tỉnh biến động theo chiều hướng khác nhau. Đàn trâu ước tính hiện có 4.088 con, tăng 1,4% so cùng kỳ; đàn bò 122.676 con, tăng 0,9%; đàn dê, cừu 278.631 con, tăng 2,2%; đàn heo 109.240 con, giảm 2,1%; đàn gia cầm 1.783,8 nghìn con, tăng 4,7%.

Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới trong 9 tháng đầu năm ước đạt 80 ha, tăng hơn 30 ha so cùng kỳ. Diện tích rừng trồng được chăm sóc 908,84 ha, bằng 49,1% so cùng kỳ. Vi phạm lâm luật 9 tháng đầu năm giảm nhiều so cùng kỳ. Tính đến ngày 11/9/2020, số vụ vi phạm phát hiện được có 181 vụ, giảm 81 vụ.

Thủy sản: Ước sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 đạt 112,86 nghìn tấn, tăng 2,85% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thủy sản nuôi trồng đạt 7,52 nghìn tấn, giảm 10%; thủy sản khai thác đạt 105,34 nghìn tấn, tăng 3,9% (chủ yếu là khai thác biển).2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 dự tính tăng 46,28% so cùng kỳ 2019. Trong đó: ngành Công nghiệp khai khoáng ước tăng 33,55%; ngành Sản xuất và phân phối điện ước tăng 117,36%; ngành Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác tăng 9,24%.

Một số sản phẩm chủ yếu có chỉ số tăng cao như: muối biển (91,24%), bột rau câu (18,81%), khăn bông (12%), xi măng (38%)…, đặc biệt sản phẩm điện gió (109,9%), điện mặt trời (201,7%) cung cấp lên lưới quốc gia đã tác động đưa chỉ số sản xuất chung toàn ngành tăng trưởng đạt cao so với cùng kỳ 2019.

3. Hoạt động dịch vụ

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 17.428,9 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 13.871,7 tỷ đồng, tăng 7,9%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.230,3 tỷ đồng, giảm 11,7%.

4. Xuất, nhập khẩu

Trong 9 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 81,7 triệu USD, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2019 tăng 2,2% so kế hoạch năm (80 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu ước đạt 455,2 triệu USD, giảm 8,4% so cùng kỳ năm 2019 và tăng 21,4% so kế hoạch (375 triệu USD).

II. Ổn định kinh tế vĩ mô

1. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 25.438,9 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 1.264,5 tỷ đồng, chiếm 5% tổng vốn và tăng 38,1% so cùng kỳ; Vốn trái phiếu chính phủ đạt 1.049,9 tỷ đồng, chiếm 4,1% và tăng 19,3% so cùng kỳ; Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 20.626,5 tỷ đồng, chiếm 81,1% và tăng 45,6% so với cùng kỳ; khu vực đầu tư nước ngoài đạt 2.382,5 tỷ đồng, chiếm 9,4% và giảm 42,1% so với cùng kỳ.2. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.075/3.500 tỷ đồng, đạt 87,85% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giảm 7,6% so cùng kỳ; trong đó; thu xuất nhập khẩu đạt 1.005 /800 tỷ đổng, đạt 125,6% dự toán, giảm 13,4% so cùng kỳ; thu nội địa 2.070/2.700 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, giảm 4,5% so cùng kỳ.

Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước địa phương ước tính 9 tháng năm 2020 đạt: 4.331/6.495 tỷ đồng (không tính chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ), đạt 67% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

3. Hoạt động ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2020 nhìn chung ổn định, an toàn. Ước đến ngày 30/9/2020, huy động vốn đạt 16.350 tỷ đồng, tăng 702 tỷ đồng (+4,5%) so với cuối năm 2019, bằng 93,3% kế hoạch năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng đạt 27.300 tỷ đồng, tăng 2.752 tỷ đồng (+11,2%) so với cuối năm 2019, bằng 94,2% kế hoạch. Dư nợ xấu là 160 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,59% so với tổng dư nợ, giảm 0,08% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2019 (số tuyệt đối giảm 2,7 tỷ đồng).

4. Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 năm 2020 tăng 0,82% so với tháng trước (khu vực thành vực thành thị tăng 0,88%, khu vực nông thôn tăng 0,76%); trong đó, chỉ số nhóm hàng hóa tăng 0,64% (nhóm hàng lương thực-thực phẩm tăng 0,37%, nhóm hàng phi lương thực-thực phẩm tăng 0,94%), chỉ số nhóm dịch vụ tăng 1,14% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 5,75%.

III. Các vấn đề xã hội

1. Lao động, việc làm

Trong 9 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm mới 9.711/16.500 lao động, đạt 58,85% kế hoạch năm, giảm 44,82% so với cùng kỳ năm 2019; xuất khẩu lao động: 60/150 lao động đạt 40% kế hoạch giao.

2. Công tác an sinh xã hội

Hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19: đã phê duyệt, chi trả 104,7 tỷ đồng cho 118.438 người thuộc 04 nhóm đối tượng Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Các nhóm đối tượng còn lại đã xét duyệt chi trả cho 22.538 người/22,7 tỷ đồng và đang tiếp tục rà soát, bổ sung theo quy định.

Tiếp tục thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, huy động nhiều nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

3. Giáo dục đào tạo

Tình hình khai giảng năm học 2020-2021: Toàn tỉnh có 312 cơ sở giáo dục, đào tạo (trong đó có 25 trường ngoài công lập); bao gồm 87 trường cấp mầm non (trong đó có 23 trường ngoài công lập), 137 trường tiểu học, 50 trường THCS, 15 trường THPT, 09 trường liên cấp TH-THCS, 03 trường liên cấp THCS-THPT, 02 trường liên cấp TH-THCS-THPT (ngoài công lập), 05 trường Dân tộc nội trú, 01 trường chuyên, 02 Trung tâm, 01 Trường Cao đẳng sư phạm. So với năm học 2019-2020, giảm 07 trường cấp Tiểu học để sáp nhập, hình thành 05 trường liên cấp TH-THCS theo đề án, kế hoạch rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp của 05 huyện: Bác Ái (01 trường), Ninh Hải (02 trường), Ninh Phước (01 trường), Ninh Sơn (01 trường), Thuận Bắc (02 trường).

4. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

* Dịch bệnh Covid-19: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 mới (ngoài 02 trường hợp BN61, BN67).

* Các bệnh truyền nhiễm khác: Trong 9 tháng đầu năm 2020, đã phát hiện 153 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết, giảm 86,4% so với cùng kỳ (1.123 trường hợp); phát hiện 35 trường hợp mắc bệnh Tay chân miệng, giảm 81,8% so với cùng kỳ (193 trường hợp). Chưa có trường hợp tử vong do các bệnh trên. Các bệnh truyền nhiễm khác mắc tản phát như Bệnh lỵ (trực tràng, Amibe) 167 trường hợp, thủy đậu 80 trường hợp, tiêu chảy 1.256 trường hợp tăng so với cùng kỳ; các ca mắc thương hàn (07 trường hợp), quai bị (10 trường hợp), cúm (4.565 trường hợp) giảm so với cùng kỳ, không có trường hợp mắc do Bạch hầu. Chưa phát hiện trường hợp mắc các loại Cúm A, bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh.

5. Hoạt động văn hóa, thể thao

Hoàn thành các hồ sơ đề nghị và được Bộ VHTTDL quyết định đưa Lễ hội truyền thống Lễ hội Cầu ngư tỉnh Ninh Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và xếp hạng Danh thắng Vịnh Vĩnh Hy là Danh thắng quốc gia; được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng Sự kiện thảm sát làng Thạnh Đức, năm 1947 là di tích cấp tỉnh.

Hoàn thành thủ tục đăng ký Bảo vật quốc gia, bổ sung thêm 01 hiện vật phù điêu Mukhalinga Pô Rômê, thành lập và mời Hội đồng thẩm định 02 bảo vật, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.

6. Tai nạn giao thông

Lũy kế 9 tháng năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/9/2020) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 104 người. So với cùng kỳ năm trước: số vụ giảm 15 vụ, số người chết tăng 03 người, số người bị thương giảm 44 người.

*Đính kèm file: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020
Số liệu KT-XH tháng 9 và 9 tháng năm 2020

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 191
  • Trong tuần: 5352
  • Tất cả: 286303

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn