Triển khai đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; Chương trình hành động số 428-CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngày 17/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Kế hoạch số 3409/KH-UBND về Triển khai đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Theo đó; mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích:

- Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

- Thông qua thực hiện Kế hoạch, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 31/5/2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình hành động số 428- CTr/BCSĐ ngày 29/6/2021 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, tập trung thực hiện ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

Triển khai Kế hoạch nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục , nhất là các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ số theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong từng ngành, lĩnh vực (TFP, năng suất lao động,...).

Đính kèm:  Kế hoạch số 3409/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 854
  • Trong tuần: 5859
  • Tất cả: 871703

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn