Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU, ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Ngày 19/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 164-KH/ĐUK về Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về phát huy quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện những nội dung của Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư trong các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện những nội dung, hình thức công khai để Nhân dân biết, góp ý và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về  tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đó, khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của Nhân dân. 

2. Yêu cầu

- Việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư và các nội dung chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành những nội dung liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả, tránh hình thức. Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Triển khai thực hiện kế hoạch trên; Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã phổ biến nội dung kế hoạch đến từng đảng viên. Đồng thời tiếp tục triển khai, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư; Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên./.

Đính kèm: Kế hoạch số 164-KH/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 776
  • Trong tuần: 5781
  • Tất cả: 871625

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn