Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023
Ngày 10/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận  ban hành Công văn số 2771/UBND-TCD về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, khắc phục những tồn tại, hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng đối với các nội dung:

a) Một số cơ chế, chính sách chưa đầy đủ, chưa được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn bất cập, nhất là lĩnh vực đất đai, tài chính, đấu thầu, đấu giá, quản lý đầu tư dễ phát sinh hành vi tiêu cực, tham nhũng.

b) Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, doanh nghiệp để phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng có lúc chưa chặt chẽ.

c) Công tác kiểm tra, giám sát phát hiện hành vi vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang lại hiệu quả chưa cao, nhất là công tác giám sát, tự kiểm tra trong nội bộ.

d) Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số hàng năm của một số đơn vị chưa kịp thời, hồ sơ tài liệu chưa đầy đủ.

đ) Việc thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương tại một số cơ quan đơn vị, địa phương có lúc chưa nghiêm; bị động, thiếu quyết liệt nên dẫn đến phát sinh tham nhũng phải xử lý.

Triển khai văn bản nêu trên; Lãnh đạo Cục Thống kê đã tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng cuối năm  theo Kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng (Cục Thống kê Ninh Thuận tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 vào sáng ngày 14/7/2023 và mời Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy làm báo cáo viên); kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách; mua sắm tài sản; đầu tư xây dụng cơ bản; công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển vị trí công tác… ./.

Đính kèm: Công văn số 2771/UBND-TCD

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 295
  • Trong tuần: 2867
  • Tất cả: 863704

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn