Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 08/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (gọi tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW);

Ngày 04/5/2023, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 150-KH/ĐUK về Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

- Nhằm giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11- KH/TW của Bộ Chính trị; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Yêu cầu các cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình hoặc kế hoạch cụ thể để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW; nhất là các chi, đảng bộ cơ sở có cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 08/03/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết số 27- NQ/TW tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bằng những cách thức đa dạng, phù hợp, tránh hình thức, chiếu lệ; quá trình triển khai thực hiện phải tạo được sự thống nhất cao trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Khối; huy động và sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả Đảng viên về các nội dung của kế hoạch. Theo đó căn cứ tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đồng thời tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại  đơn vị Cục Thống kê (lồng ghép vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ hoặc sinh hoạt Công đoàn cơ sở). Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo), thời gian trong quý III năm 2023 đúng theo quy định.

Đính kèm: Kế hoạch số 150-KH/ĐUK;

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 5002
  • Tất cả: 827186

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn