Nghị quyết chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thống kê năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 02- KH/BCĐCĐS, ngày 11/4/2023 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Đảng ủy khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh năm 2023;

Ngày 20/4/2023, Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 19-NQ/CB về nghị quyết chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thống kê năm 2023. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện Nghị quyết được xác định là:

1. Nhiệm vụ

- Chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và toàn diện, mang tính đột phá, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu và sự chung tay của toàn thể đảng viên, công chức và người lao động. Việc chuyển đổi số phải thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trước mắt và lâu dài.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền; Quán triệt, tuyên truyền, tổ chức triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh và của Ngành; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, tuyên truyền của cơ quan và đảng viên, công chức. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, các đơn vị thuộc Cục đối với các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đảng viên, công chức, người lao động về vai trò, hiệu quả của chuyển đổi số trong các hoạt động công tác chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách, quy định về hỗ trợ, khuyến khích khi thực hiện chuyển đổi số.

- Triển khai xây dựng kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; hưởng ứng và phổ biến tháng Tiêu dùng số nhằm tuyên truyền đến nhân dân trong toàn tỉnh biết và tham gia hưởng ứng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Ngày Chuyển đổi số của Tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, các ngành và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

2. Giải pháp

- Hoạt động công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để đáp ứng được việc kiểm soát, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, đơn vị, người đứng đầu về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Cấp ủy chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành đối với chuyển đổi số; Tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chương trình kế hoạch; kiểm tra giám sát việc thực hiện về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của Ngành... thông qua công tác kiểm tra, giám sát đơn vị, đảng viên có thiếu sót được kiểm điểm, nhắc nhở, góp ý kịp thời.

- Tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để chủ động tham mưu cấp ủy, cơ quan về chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Cục Thống kê Ninh Thuận đối với tất cả các khâu công việc như: Công tác quản lý hồ sơ hành chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê vừa đảm bảo đáp ứng thông tin, nâng cao hiệu quả (tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm chi phí); trong đó, ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các phương pháp thu thập thông tin mới.

- Nâng cấp, mở rộng  trang web của Cục để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp; mục cung cấp dữ liệu thống kê của địa phương.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên trong năm 2023 của chi bộ; trước mắt cấp ủy chi bộ đã tổ chức đến các Đảng viên đợt sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết chuyên đề tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại Cục Thống kê năm 2023 ngay sau khi Nghị quyết được ban hành./.

Đính kèm:  Nghị quyếtsố 19-NQ/CB

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1056
  • Trong tuần: 5583
  • Tất cả: 826999

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn