Chỉ Thị về Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Năm 2023, tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Thuận.

Nhằm tăng cường, quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; Ngày 09 tháng 01 năm 2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND Về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị trong năm 2023 phát động trong toàn tỉnh 02 đợt thi đua chính như sau:

- Đợt 1, từ đầu năm đến ngày 30/6/2023: Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023).

- Đợt 2, từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: Phát động phong trào thi đua phấn đấu về đích sớm, vượt mức các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này, Cục Thống kê  đã tiến hành xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo nội dung trên đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị./.

Đính kèm: Chỉ thị số 01/CT-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 496
  • Trong tuần: 7298
  • Tất cả: 704105

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn