Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1993/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

Ngày 21/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2685/KH-UBND về Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó; chủ đề thi đua, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA

Chủ đề thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là “Xây dựng nông thôn mới phải là cuộc cách mạng trong nông nghiệp” thực hiện theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng” là cốt lõi, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng lòng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy ở mức cao nhất dựa trên nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Thông qua tổ chức Phong trào thi đua góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa; cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai Phong trào thi đua sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức thiết thực, theo phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân thụ hưởng”; chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở thôn, xóm, xã.

Về tổ chức thưc hiện Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025./.

Đính kèm: Kế hoạch số  2685/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 767
  • Trong tuần: 5278
  • Tất cả: 555344

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn