Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê
Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-BKHĐT ngày 26/5/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư;

Ngày 16/6/2022, Tổng Cuc trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 648/QĐ-TCTK về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Tổng cục Thống kê. Theo đó, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xác định như sau:

1. Mục tiêu

a) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung trong công tác THTK, CLP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước tại các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Thống kê.

2. Yêu cầu

a) Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022 và Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Thống kê.

b) Bám sát, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về THTK, CLP của Nhà nước và các quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê để triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

c) Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực chất làm cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định.

d) THTK, CLP được tiến hành toàn diện, đồng bộ với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của đơn vị.

đ) Đề cao trách nhiệm của các Thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai thực hiện THTK, CLP và nhiệm vụ này được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi với sự tham gia của cả đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

3. Nhiệm vụ

Xác định việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đồng thời là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Tổng cục Thống kê cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Bảo đảm tốt thông tin thống kê làm cơ sở đánh giá, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của từng ngành, lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của người dùng tin trong và ngoài nước.

b) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Đề án lớn của ngành Thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Đổi mới phương pháp, chế độ thống kê, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp, phân tích và phổ biến thông tin thống kê để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác thống kê tập trung.

d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng.

đ) Triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức của ngành Thống kê bảo đảm hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện Chính phủ điện tử, chủ động tham gia, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

e) Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với Bộ, ngành, địa phương về kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính để hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả phục vụ quản lý, điều hành các cấp.

g) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng chi ngân sách nhà nước để tiết kiệm ngân sách, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ dự toán bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch; chủ động rà soát, sắp xếp ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

h) Đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

i) Tăng cường quản lý vốn đầu tư công được giao, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn gắn với việc sử dụng vốn có hiệu quả bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

k) Tích cực thực hiện chuyển đổi số trong thực thi công vụ của toàn Ngành, tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, triển khai chế độ báo cáo, xử lý công việc trên môi trường mạng và họp trực tuyến. Tăng cường chuyển đổi số tập trung vào các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Pháp chế thanh tra và tuyên truyền, Quan hệ quốc tế, Phương pháp chế độ, quản lý khoa học, quản lý chất lượng và công tác Văn phòng.

l) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước để thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị qua công tác thanh tra, kiểm toán.

m) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022 và Chương trình THTK, CLP năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP của toàn Ngành.

Đính kèm: Quyết định số 648/QĐ-TCTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 777
  • Trong tuần: 5288
  • Tất cả: 555354

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn