Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV
Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 21-NQ/TU); Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (viết tắt là Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ);

Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Ngày 28/4/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1803/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên đất, khoáng sản, bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững tài nguyên đất đai, khoáng sản, đảm bảo đúng pháp luật, gắn với bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục cơ bản những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận  thức, hành động về quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường đúng kỷ cương, theo hướng hiện đại.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU. Các Sở, ban, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TU, để xây dựng kế hoạch thực hiện, phân bổ, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đính kèm: Kế hoạch số 1803 /KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 2636
  • Tất cả: 528218

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn